Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ETKÝNLÝKLERÝMÝZE BÝR YENÝSÝNÝ DAHA EKLEDÝK  18.06.2010-09:29
Müftülüðümüz bu yýl ilk defa "GÜZEL ÞÝÝR OKUMA YARIÞMASI" düzenledi. 4 Haziran 2010 tarihinde 38 öðrenci arasýnda yapýlan eleme sonucu 7 öðrencimiz finale çýktý. Güzel Þiir Okuma yarýþmasýnýn finali, yine Müftülüðümüzün 5.sini düzenlediði Kur'an Kurslarý arasýnda yapýlan Futbol Turnuvasý finali ile ayný gün gerçekleþti.

16 Haziran Çarþamba günü Ýskeçe-Þahin Stadýnda büyük bir katýlýmla gerçekleþen güzel þiir okuma final ile Futbol Turnuvasý final yarýþmalarý bir bayram havasý içerisinde geçti.

Etkinlik saat 18:00'de þiir yarýþmasýyla baþladý. Sunuculuðunu Müftülük görevlilerimizden Mustafa Trampa'nýn yaptýðý yarýþma finalinin jüri üyeleri þu isimlerden oluþtu: Öðretmen Mustafa Tahsinoðlu, öðretmen Saadettin Þakir, gazeteci Ozan Ahmetoðlu, Müftü Yardýmcýsý Fatma Ýmam, Müftülüðümüz görevlilerinden Vaizler Baþkaný Hamdi Bekir, vaiz Feyzullah Hasankâhya, vaiz Remzi Abdullah. Yarýþmaya katýlan yedi öðrencimiz; (Adile Hayrettin, Alev Malkoç, Biray Hüsyinoðlu, Emine Karahalil, Fatma Manafoðlu, Merve Karahalil, Sümeyra Velibaþa) baþarýlý performanslarýyla tüm katýlanlarýn beðenisini kazandýlar. Ýlk üçe giren öðrencilerimiz ve okuduklarý þiirler þöyle:

1. Biray Hüseyinoðlu: (Ýskeçe Gazhane Kur'an Kursu) "Ben Seni Görmeden Sevdim"
2. Emine Karahalil : (Ýskeçe Amine Hatun Kur'an Kursu) "40 Yaþýndasýn"
3. Αdile Hayrettin (Gazhane Kur'an Kursu) "Ey Ýstanbul"

Final yarýþmasýna katýlan bütün öðrencilerimize hediyeler verildi. Ýlk üçe girenlere de günün anýsýna birer plaket takdim edildi. Plaketler Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný Faziletli Müftümüz Ahmet Mete, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç ve Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Aga tarafýndan verildi.

Ödül töreninde Faziletli Müftümüz Ahmet Mete bir selâmlama konuþmasý yaptý. Konuþmasýnda; þiir okuma yarýþmasý ile futbol turnuvasýnda emeði geçenlere teþekkür ve devamýnda son dönemde bazý medya kuruluþlarýnda Batý Trakya Türkleriyle ilgili yapýlan tartýþmalara deðinerek þöyle dedi: "Bizim haricimizde olanlar bizimle ilgili hükümler veriyorlar. Azýnlýðýmýz bir deðil, üç grupmuþ. Üç azýnlýk varmýþ. Söyleyelim; biz Batý Trakya Müslüman Türk azýnlýðýyýz. Bizim bu konuda sorunumuz veya þüphemiz yok. Biz Batý Trakya'da millî ve dinî deðerlere sahip çýkarak yaþadýk. Þimdi bu deðerlere ihanet etmek isteyenler varsa, bunlarý satmak isteyenler varsa biz 150 bin Türk'ü bunlarýn karþýsýnda olacaðýz."

Ýkinci olarak söz alan Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç Bey; þiir ve futbol etkinliðinde bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek Müftülüðümüzü tebrik etti ve devamýnda þunlarý söyledi: "Þiirleri büyük bir dikkatle dinledim. Bana göre hepsi birinci. Çok güzel bir etkinlik oldu; emeði geçenleri kutlarým. Bugün ayný zamanda futbol turnuvasýnýn finali de yapýlacak. Ketenlik spor ile Þahin sporu çok heyecanlý gördüm. Gençler çok güzel bir ortam oluþturmuþtur."

Son olarak Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Aga kýsa bir konuþma yaptý. Bu etkinlikte bulunmaktan duduðu memnuniyeti dile getirerek emeði geçenlere teþekkür etti. Sözlerini þöyle tamamladý; "bugün çok güzel þiirler dinledik. Burada dinlediðim þiirleri duyunca duyunca fazla söze gerek olmadýðýna inanýyorum.Tüm çocuklarýmýzý kutlarým."


5. FUTBOL TURNUVASI

16 Haziran 2010 Çarþamba günü Þahin Stadýnda gerçekleþen þiir yarýþmasýndan sonra saat 19:30'da Kur'an Kurslarýmýz arasýnda yapýlan futbol turnuvasýnýn sonunda finale yükselen Þahin Kur'an Kursu ile Ketenlik Kur'an Kursu futbol takýmlarý final maçý yaptýlar. Bu yýl beþincisi düzenlenen futbol turnuvasý final maçý sonunda Þahin Kur'an Kursu 6 - 0 gibi farklý bir skorla Ketenlik Kursunu yenerek þampiyon oldu. Çekiþmeli geçen maçta oyunculardan çok seyirciler daha fazla heyecanlandý ve yapýlan tezahüratlar kýsa bir süre için kavgaya dönüþtü. Yapýlan çaðrýlar sonucu yatýþtýrýldý. Maçtan sonra Þahin ve Ketenlik taraftarlarý stadý þenlik yerine çevirdi.

Kupa töreninde üçüncülük kupasýný kazanan Elmalý Kur'an Kursu kupayý Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Genel Sekreteri Sinan Türkmen'den aldý. Ýkinciliði kazanan Ketenlik Kur'an Kursu kupasýný Ýskeçe Vali Yardýmcýsý Türkeþ Hacýmemiþ'ten alýrken þampiyon Þahin Kur'an Kursu'nun kupasýný ise Faziletli Müftümüz Ahmet Mete verdi.

Bu duyuru 4056 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017