Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Kurban Bayramý Mesajý  17.11.2010-14:39
Çok Kýymet Müslüman Türk Kardeþlerim,
Bugün, iman dolu gönüllerle, saðlýk sükun ve huzur içinde Kurban Bayramýný idrak etmiþ olmanýn sevincini yaþýyoruz. Yalnýz bizler deðil, Ýslam alemindeki milyonlarca Müslüman, îman etmenin, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in yolunda bulunmanýn sevinci içinde, bu büyük günü kutluyor. Bugünlerde yüz binlerce Müslüman, büyük bir coþku ve heyecan içinde kýblegahýmýz olan Kâbe-i Muazzama etrafýnda tavaf edip Yüce Allah'a hamd-ü senada bulunarak hac farizasýný yerine getiriyor.

Bayramlar sevinçlerin paylaþýldýðý, gönüllerin coþtuðu, kalplerin yumuþadýðý, akraba ve komþularýn ziyaret edildiði, öksüz ve yetimlerin sevindirildiði, misafirlerin tebessümle karþýlandýðý ve ikramlarýn yapýldýðý mutlu günlerdir.

Deðerli Mü'minler!
Kurban bayramýnda Allah'a yakýn olmak niyetiyle mukim ve zengin olan her Müslüman kurban kesmelidir. Çünkü hem Kur'ân'da hem de sevgili Peygamberimizin Sünnetinde kurban kesmeye önemle vurgu yapýlmýþtýr: Yüce Rabbimiz Kevser suresinin ikinci âyetinde "Rabbin için namaz kýl ve kurban kes" buyurmuþtur. Sevgili Peygamberimiz (a.s.) ise, "Ademoðlu, kurban bayramý gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iþ yapmýþ olmaz" hadisi ile bu ibadetin ne derece faziletli olduðunu ifâde etmiþtir (Tirmizî, Edâhî, 1). Her ibadette olduðu gibi kurban ibadetinde de ihlaslý olmak ve yalnýz Allah'ýn rýzasýný gözetmek temel prensiptir. Nitekim Yüce Allah, "Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah'a ulaþmaz, fakat, O'na sizin takvanýz ulaþýr..."[Hac, 22/37] buyurarak bu prensibe iþaret etmektedir.

Allah'ýn Hz. Ýbrahim kýssasýnda haber verdiði olaylardan biri kurban olayýdýr. Hz. Ýbrahim'in ve oðlu Hz. Ýsmail'in baþýndan geçen bu denemeyi Rabbimiz ayetlerde þu þekilde haber verir:

"Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Böylece (çocuk) onun yanýnda koþabilecek çaða eriþince (Ýbrahim ona): "Oðlum" dedi. "Gerçekten ben seni rüyamda boðazlýyorken gördüm. Bir bak, sen ne düþünüyorsun." (Oðlu Ýsmail) Dedi ki: "Babacýðým, emrolunduðun þeyi yap. Ýnþallah, beni sabredenlerden bulacaksýn." Sonunda ikisi de (Allah'ýn emrine ve takdirine) teslim olup (babasý, Ýsmail'i kurban etmek için) onu alný üzerine yatýrdý. Biz ona: "Ey Ýbrahim" diye seslendik. "Gerçekten sen, rüyayý doðruladýn. Þüphesiz Biz, ihsanda bulunanlarý böyle ödüllendiririz." Doðrusu bu, apaçýk bir imtihandý. Ve ona büyük bir kurbaný fidye olarak verdik." (Saffat Suresi, 101-107)

Allah yukarýdaki ayetlerde Hz. Ýbrahim'i nasýl bir denemeden geçirdiðini bizlere aktarmaktadýr. Ýslam alimleri de bu ayetleri genelde ayný þekilde tefsir ederler. Örneðin Elmalýlý Hamdi Yazýr, Kuran-ý Kerim tefsirinde, Hz. Ýbrahim'in rüyasýnda gördüklerinin bir vahiy olduðunu, bu vahyin yerine getirilmesinin ise bir emir olduðunu belirtmektedir. Ayetlerin devamýný ise þu þekilde açýklamaktadýr:

"... Bunun üzerine onu zorla yapmaya kalkýþmayýp, önce yerine getirilme þeklini istiþare etmek üzere böyle görüþünü sorarak teblið etti ki, bununla ilk önce onun itaat ve boyun eðmekle ecir ve sevaba ermesini temin etmek istedi. Düþünmeli, bunu söylerken "Ey yavrucuðum!" diye hitap eden bir babanýn kalbinde ne yüksek bir þefkat duygusu çarpýyor ve ona ne kadar büyük bir vazife aþký, Allah sevgisi hakim bulunuyordu... Ýþte bunun böyle Ýlâhî bir emir olduðunu anlayan ve Allah'ýn sabredenlerle beraber olduðunu bilen o yumuþak huylu oðul "Ey babacýðým!" dedi, "Ne emrolunuyorsan yap. Beni inþaallah sabredenlerden bulacaksýn."

Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirinde Hz. Ýbrahim ve oðlunun baþýndan geçen bu deneme þu þekilde izah edilmektedir:

Hazret-i Ýbrahim de oðlu da Allah-u Teala'nýn emrine itaat edip teslimiyet gösterdiler ve Ýbrahim Aleyhisselam oðlunu (alnýnýn bir yaný üzerine yatýrdý) onu boðazlamak için öyle bir vaziyete bulundurdu... Onun rahmani bir rüya olduðunu anlayarak emr olunduðun vazifeyi yapmaya azmettin, sabrýn, emri Ýlahi'ye itaatin tezahür etmiþ oldu. Artýk Hak Teala lütfetmiþ, o oðlun yerine bir kurban hayvanýnýn kesilmesini emir eylemiþ, Hazreti Ýbrahim'i, öyle bir fedakarlýktan kurtarmýþtýr.

Ayetlerden ve tefsirlerden Hz. Ýbrahim ve oðlu Hz. Ýsmail'in Allah'a olan kalpten itaatleri, teslimiyetleri ve gönülden baðlýlýklarý açýk bir þekilde anlaþýlmaktadýr. Bu üstün ahlak tüm iman edenlere çok güzel bir örnek, eþsiz bir rehberdir. Bu nedenle tüm iman edenler onlarýn yolunu izlemeli ve Allah'ýn ayetlerini uygulamadaki titizlikleri, zorluk ya da sýkýntýlar karþýsýndaki tavizsiz tavýrlarý, sabýrlý ve tevekküllü kiþilikleriyle tanýnmalýdýrlar. Allah Saffat Suresi'nin devamýnda þu þekilde bildirir:

Sonra gelenler arasýnda ona (hayýrlý ve þerefli bir isim) býraktýk. Ýbrahim'e selam olsun. Biz, ihsanda bulunanlarý böyle ödüllendiririz. Þüphesiz o, Bizim mü'min olan kullarýmýzdandýr. (Saffat Suresi, 108-111)

Aziz Müminler!
Bayram günlerini, günahlarýn baðýþlanmasý için bir fýrsat olarak deðerlendirelim, büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, deðilse telefonla arayarak onlarýn dualarýný alalým Annemizi, babamýzý, büyüklerimizi, komþu, dost ve akrabamýzý ziyaret ederek gönüllerini hoþ edelim.

Çocuklarýmýza göstereceðimiz sevgi ile onlara bayram sevincini yaþatalým. Yüce Rabbimizin ve sevgili Peygamberimizin emir ve öðütlerine uyarak, bayramlarda mâli imkanlarýmýz nispetinde yoksul kardeþlerimize yardým edelim, yetimleri sevindirelim, kestiðimiz kurbanlarýn etinden yoksullara da vererek onlarýn da bayram sevincini yaþamalarýna vesile olalým. Varsa aramýzdaki dargýnlýklara son verelim. Hastalarý ziyaret edip onlara þifalar dileyelim. Ahirete göçmüþ olan büyüklerimizi, yakýnlarýmýzý, tanýdýklarýmýzý hayýrla yad edelim.

Aziz Cemaat,
Bir seçim dönemini daha geride býraktýk. Söylenen aðýr sözlerden dolayý kýrýlan kalpleri kavuþmakta olduðumuz mübarek Kurban Bayramý vesilesiyle onarmak, birbrimizin bayramýný kutlamak dini ve millî bir vecibe olarak bilmeliyiz. Milletimizin iradesi doðrultusunda yapýlan seçimler neticesinde kazanan baþkan ve meclis üyelerini tebrik eder, Allah'tan görevlerinde üstün baþarýlar niyaz ederim. Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu için hayýrlý olsun.

Bu yýl yine Müftülük olarak siz deðerli cemaatimizden topladýðýmýz toplam 231 kurban bedelinin 97'si Pakistan'a, 74'ü Balkan ülkelerine (Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Makedonya), 42'si Türkiye-Diyanet Vakfý'na gönderdiðimizi, 18'ini de Ýskeçe'de kestirip ihtiyaç sahiplerine daðýtacaðýmýzý duyurmak isteriz. Allah amellerimizi kabul etsin.

Bu duygularla mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, milletimizin birlik ve beraberliðine, tüm insanlýðýn huzur ve sukununa vesile olmasýný Yüce Allah'tan niyaz ederim.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Bu duyuru 3695 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017