Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 SUUDÝ ARABÝSTAN KRAL'NIN DAVETLÝSÝ OLAN HACILARIMIZ DÖNDÜ  24.11.2010-09:21
Suudi Arabistan Kralý Sayýn Abdullah Bin Abdülaziz'in ilk kez Gümülcine ve Ýskeçe Seçilmiþ Müftülükler vasýtasýyla Batý Trakya'dan davet ettiði ve 10 Kasým 2010 tarihinde hac farizalarýný ifa etmek üzere kutsal topraklara giden hacýlarýmýz 20 Kasým 2010 tarihinde geri döndü. Ýskçe'den 8, Gümülcine'den de 7 kiþinin katýldýðý bu kutsal yolculuðunda, Suudi Arabistan yetkililerinin kendilerine tahsis ettiði ulaþým, barýnma ve diðer ihtiyaçlar hiç bir sorun yaþamadan hac ibadetini yerine getirmiþlerdir.

Bilindiði gibi Suudi Arabistan Kralý her yýl Ýslâm Ülkelerinden ve Müslüman Topluluklarýndan binlerce kiþiyi davet ederek hac farizasýný yapmalarýný saðlamaktadýr. Bu yýl ilk kez Gümülcine ve Ýskeçe Seçilmiþ Müftülüklerinden de davet gelmesi, Batý Trakya Müslüman Türkleri arasýnda memnuniyetle karþýlandý. Bu vesileyle baþta Suudi Arabistan Kralý Sayýn Abdullah Bin Abdülaziz olmak üzere tüm Suudi Arabistan yetkililerine þükranlarýmýzý sunuyoruz.

Ayrýca yeni dönen hacýlarýmýza da hoþ geldiniz der, haclarýný kabul edilmiþ haclardan olmasýný Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederiz.Bu duyuru 4217 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017